Jump to main content

Program interních zásad společnosti

Saferoad věří ve spravedlivý obchod a volnou hospodářskou soutěž. Naším závazkem je sloužit potřebám našich zákazníků předvídatelným a citlivým způsobem. Naše konkurenční výhoda bude výsledkem naší spolehlivé a etické obchodní strategie v souladu s našimi hodnotami. Aby mohly společnosti skupiny a jednotliví zaměstnanci dodržovat literu příslušného zákona a obchodní etiku, vypracovala společnost Saferoad "Program shody společnosti", který zahrnuje náš Kodex chování a Zásady informování o nekalých činnostech, ale i specifické příručky zaměřené na oblasti úplatků, konkurence, ochrany dat a obchodních sankcí. Saferoad pravidelně organizuje školení na specifická témata shody, která jsou relevantní pro odpovědnost zaměstnanců a v souladu s rizikovým profilem skupiny.

Stop úplatkům

Saferoad zachovává přísnou linii proti korupci v jakékoliv podobě. Zaměstnanec nebo osoba jednající jménem společnosti má přísně zakázáno si ponechávat, nabízet nebo schvalovat peněžní dar nebo jiné cennosti se záměrem ovlivnit profesní povinnosti nebo dosáhnout neoprávněné obchodní výhody. Tyto zásady platí pro všechny lokality a ve všech vztazích. Zvláštní pozornost je nutné věnovat vztahům s úřady státní správy. Využívání poradců a zástupců jednajících jménem Saferoad je omezeno, avšak v takových případech jsou i oni povinni se řídit našimi protikorupčními zásadami.

Rovné podmínky soutěže

Zákony o volné hospodářské soutěži a předpisy mají za cíl dosáhnout volné a spravedlivé hospodářské soutěže a zakazují společnostem činit kroky, které hospodářskou soutěž omezují, včetně zneužití dominantní pozice. Saferoad podporuje principy stanovené ve Smlouvě o fungování Evropské unie a Dohodě o Evropském hospodářském prostoru a jejím cílem je se plně řídit národními a mezinárodními zákony o hospodářské soutěži. Příslušní jednatelé nesou odpovědnost za dodržování zásady shody s hospodářskou soutěží společnosti Saferoad a předmětné legislativy ze strany jednotlivých poboček.

Ochrana dat

Zákony na ochranu údajů regulují sběr a zpracování osobních údajů. Společnost Saferoad vypracovala příručku, jejímž cílem je zajistit, aby bylo s osobními údaji shromažďovanými společností manipulováno správně a bezpečně, v souladu s předmětnou národní a mezinárodní legislativou. 

Obchodní sankce

Obchodní sankce a embarga omezují jednání s konkrétními osobami, organizacemi a vládami a obvykle souvisejí se zahraniční politikou, národní bezpečností nebo oblastí lidských práv. Saferoad usiluje o dodržování zákonů a nařízení o obchodních sankcích vydávaných OSN, USA a EU. Vypracovali jsme Příručku o obchodních sankcích, která obsahuje konkrétní pokyny a akční body, ale i aktualizované seznamy zemí, které by mohly představovat problémy, a doporučení týkající se hloubkových auditů na bázi rizika.